Ozdoba levé části hlavičky
Horní část menu Spodní část menu
Pozadí mezi menu
Socha z letohrádku Rendez-vous, která symbolizuje slunečné dopoledne
Konec menu

Obrázek, vložený sem kvůli kreténskému Internet Exploreru Tomášův Internet

TOMÁŠOVA SBÍRKA LATINSKÝCH CITÁTŮJeden ze známých latinských citátů praví, že co je řečeno latinsky, vypadá vznešeně, neboli Quidquid latine dictum sit, altum videtur. Přestože latinsky neumím a ani bych se tento jazyk učit nechtěl, zní mi latina moc hezky a hlavně starobyle a někdy různými citáty z ní doplňuji třeba popisky k fotografiím. Na Internetu se jich najde hodně, třeba na stránce http://cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_rčení nebo na stránce http://cs.wikiquote.org/wiki/Latinské_výroky. Nemůžu a ani nechci takovým stránkám konkurovat, ale i já mám svou sbírku latinských citátů. Rád totiž čtu historické knihy, odehrávající se ve středověku nebo v antickém Římě a tam o zajímavé citáty není nouze. Jejich sbírku teď nabízím všem, kteří je mají rádi stejně jako já.

Amor spiritualis facile labitur in nudum canalem amorem.
Duchovní láska se snadno převrací v čistě tělesnou.

Libenter homines id, quod volunt, credunt.
Lidé ochotně věří tomu, čemu chtějí

Salve lucrum
Buď pozdraven, zisku! (Mozaikový nápis v Pompejích u vchodu do obchodu Vedia Sirika)

Lucrum gaudium
Zisk je radost (Jiný nápis z Pompejí)

Iacta alea est.
Kostky jsou vrženy. (G. I. Caesar při překročení Rubikonu)

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum coique tribunes.
Spravedlnost je trvalá a stálá vůle dávat každému to, co mu patří. (Věta ze zákoníku civilního práva CORPUS IURIS CIVILIS ROMANI.)

Si natura negat, facit indignatio versum.
Neměj si k básnění sklony, přec trpkost ti diktuje verše. (Iuvenalis, Satiry)

Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes.
Všichni zde žijeme v ctižádostivé chudobě. (Iuvenalis, Satiry)

Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.
Toto je má vůle, toto je můj rozkaz a důvodem budiž, že chci. (Iuvenalis, Satiry)

Probitas laudatur et alget.
Poctivost (je) velebena a hladová. (Iuvenalis)

Omnia Romae cum pretio.
Vše v Římě má svou cenu. (Iuvenalis)

Rara avis in terris nigroque simillima cycno.
Vzácný to pták na zemi jako černá labuť. (Iuvenalis)

Ita feri ut se mori sentiat.
Udeřte jej, ať cítí, že umírá. (Suetonius, Životopisy 12 císařů, Caligula)

Panta rhei.
Vše plyne. (Platón - dialog Kratylos - tohle je tedy citát v řečtině, ne v latině, ale líbil se mi, tak je tady také.)

Et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.
Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. (Janovo evangelium, kapitola 8, verš 32)

Sub umbra floreo
Ve stínu vzkvétám (Věta ze státního znaku středoamerického státu Belize.)

Ut sementem feceris, ita metes.
Jak jsi zasel, tak sklidíš. (Cicero)

Fiat iustitia, et pereat mundus.
Budiž dán průchod spravedlnosti, i kdyby svět mě zhynout. (Motto císaře Ferdinanda I., pocházející z knihy Loci Communes autora jménem Johannes Jacobus Manlius z roku 1563.)

Albipolis, Suburbia Albipoliensis, civis Albipoliensis
Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, občan vrchlabský

Viribus unitis
Spojenými silami (Osobní heslo císaře Františka Josefa I.)

Aureo hamo piscari.
Ryby chytej na zlatý háček.

Auro quaeque ianus panditur.
Zlatý klíč otevírá každé dveře.

Auri sacra fames
Po zlatu hladoví zatracení.

Taedium vitae
Omrzelost životem

Mirabilis mundi
Div světa

Amicus optima vitae possessio.
Přítel je to nejlepší v životě. (Heslo Albrechta II. Habsburského, římského, uherského a českého krále.)

Lupus est homo homini.
Vlkem jest člověk člověku. (Plautus: Komedie oslovská)

Crassa negligentia
Hrubá nedbalost

Damnata iam luce ferox.
My prokletí, kteří denního světla dočkati nemohou. (Lucius Annaeus Seneca)

Esse quam videri.
Raději být, než se jen zdát. (Marcus Tullius Cicero: Laelius de Amicitia - Pojednání o přátelství, sepsané roku 44 před naším letopočtem.)

Sine ira et studio.
Bez hněvu a zaujatosti. (Bez předsudků a vášní.) (Heslo ve znaku českého Úřadu pro zahraniční styky a informace. Pochází z předmluvy k Análům římského dějepisce jménem Publius Cornelius Tacitus.)

Cadit quaestio.
Konec disputace.

Dulce ridentem Lalagen amabo dulce loquentem.
Milovat budu Lalagé, jež tak sladce se směje a mluví. (Horatius Qunitus Flaccus: Ódy)

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.
Nyní jest nám pít, nyní kráčet po zemi nohou, jež jest svobodná. (Horatius Qunitus Flaccus: Ódy)

Non est vivere, sed valere vita est.
Nikoliv jen žít, být zdráv je život. (Marcus Valerius Martialis - Epigramy)

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
Povstaň z mých mrtvých kostí, mstiteli. (Publius Vergilius Maro - Aeneis)

Ex voto.
Dle slibu. (Nápis na darech věnovaných kostelu, zvaných podle něho votivní dary - více je psáno v heslu Ex voto v Encyklopedii Wikipedia.)

Domine, Iesu Christe, Rex gloriae.
Pane, Ježíši Kriste, Králi slávy (začátek Ofertoria - Obětování - při mši za zesnulé Rekviem. Celý text i s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta najdete na adrese http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/mozart-wolfgang-amadeus/domine-jesu-535612.)

Omnis igitur beatus deus.
Každý tedy blažený bůh. (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius - Consolatio philosophia (Filozofie utěšitelka))

Fides et Ratio
Víra a Rozum (Fides et Ratio je jméno třinácté encykliky papeže Jana Pavla II., která se zabývá vztahem mezi rozumem a vírou v naší moderní společnosti. Plný text encykliky v češtině je přístupný na adrese http://www.kebrle.cz/katdocs/FidesEtRatio.htm.)

mea culpa
moje vina

pendent opera interrupta
začaté práce jsou přerušeny (Vergilius: Aeneis)

pudendum muliebre
ženské vnější pohlavní ústrojí

membrum virile
mužský penis

Veni, vidi, vadi
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. (Parafráze známého výroku Gaia Iulia Caesara "Veni, vidi, vici." - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.)

Lusus naturae
Hříčka přírody

Requiescat in pace
Odpočívej v pokoji

Dominus noster Iesus Christus
Náš Pán Ježíš Kristus

Deinde, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Dále ti odpouštím tvé hříchy ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Dominus illuminatio mea
Hospodin je mé světlo

Timor mortis morte pejor.
Strach ze smrti je horší než smrt.

a capite ad calcem
od hlavy až k patě

ad gloriam
ke slávě

Mirabile visu
Hodné pozoru

Te amo
Miluji tě.

Salvam fac reginam, o Domine.
Ochraňuj královnu, ó, Pane.

Homo proponit, sed Deus disponit.
Člověk míní, Bůh mění. (Tomáš Kempenský)

A mari usque ad mare.
Od moře k moři.

suum cuique pulchrum
každý sobě krásným

a pedibus usque ad caput
od nohou až k hlavě

mala tempora current
nastávají zlé časy

O Deo certe
O Bože neomylný

persona non grata
nežádoucí osoba

meo caro
můj drahý

Bella, horrida bella
Krása, drsná krása

Experto credite
Věřte zkušenému (Vergilius, Aneneis)

ratio decidendi
důvod rozhodnutí

Ipsa quidem pretium virtus sibi.
Ctnost je sama o sobě odměnou.

Via dolorosa
Křížová cesta

ad infinitum
do nekonečna

infra dignitatem
pod důstojnost

Nec me meminisse pigebit Martinae dum memor ipse, dum spiritus hos regit artus.
Vzpomínat na Martinu já nerad nebudu nikdy, dokud jsem vědom sebe a duše má hýbe mi údy. (Vergilius: Aeneis)

Dux femina facti.
Žena je původcem činu. (Vergilius: Aeneis)(Za vším hledej ženu.)

Certum est, quia impossibile.
Je to jisté, protože nemožné. (Tertullianus: O těle Kristově)

Puella mirabile
Podivuhodná dívka

post mortem
po smrti, posmrtně

Vir sapit qui pauca loquitur.
Správný muž je ten, jenž mluví málo.

Deo gratias
Bohu díky

Vlaďka superba
skvělá Vlaďka

Hic habitat felicitas
Zde přebývá štěstí

Homo insanus
Člověk šílený

laudanum
opium

Alba Ecclesia
Hranice na Moravě

Coccus furiosus
Zběsilá koule

Furiosus furore solum punitor.
Šílenství šílených je samo o sobě trestem.

Dum vivimus, vivamus.
Dokud žijeme, žijme naplno.

Via carmina
Cesta zpěvu

Rex ribaldorum
Král úchylných (úředník v renesanční Francii, který měl na starosti prostituci).

instrumentum vocale
mluvící nástroj (otrok)

Cranium humanum
Lidská lebka (Nápis na jedné z dóz v lékárně Hospitalu Kukus, která obsahovala prášek z lidské lebky, jenž se předepisoval např. na epilepsii)

Liber vagatorum
Kniha vagabundů (Středověký slovník jazyka zločineckého a žebráckého podsvětí, vydaný roku 1510 v Německu)

Si vis pace para bellum.
Chceš-li mír, připravuj válku.

Status quo ante bellum.
Stav jako před válkou. (Konstatování, že válka zase jednou nic nevyřešila).

Sic itur ad astra.
Tak se kráčí ke hvězdám.

Mus uni non fidit antro.
Ani myš nespoléhá na jednu díru. (Plautius)

Terra felix
Šťastná země (Tak se říkalo v době třicetileté války Frýdlantskému knížectví Albrechta z Valdštejna, do kterého se neodvážila žádná drancující vojska.)

Prostibula rustica
Latinské označení pro nevěstinec

Bene tibi, bene vivas
Na zdraví, žijte blaze

Salve ataque vale
Buď zdráv a žij blaze

Bibe vivas multis annis, vivas feliciter.
Pij a žij mnohá léta, žij šťastně.

Capita aut navem!
Hlavy nebo loď! (Pirátská výzva, aby se pronásledovaní vzdali.)

Fortiter in re, suaviter in modo.
Rozhodně ve věci, mírně ve způsobech.

Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. (Ježíšovo kázání na hoře, Evangelium podle Matouše)

Veritas odium parit.
Pravda plodí nenávist. (Terentius)

Aut viam inveniam aut faciam.
Buď cestu najdu nebo si ji udělám.

Hybernia
Irsko

Ad utrumque paratus
Připravený na vše

Semper paratus
Vždy připraven

Non semper erit aesta. (Seneca)
Nebude vždycky léto

Dat veniam corvis, vexat censura columbas.
Úředník odpouští vranám, avšak vinu dává holubicím. (Iuvenalis)

Non semper ea sunt quae videntur.
Věci nejsou vždy takové, jaké se jeví být. (Phaedrus)

Violentia praecedit ius.
Násilí před právem.

Fiat iustitia, ruat caelum.
Nechť je spravedlnosti učiněno zadost, i kdyby se nebesa měla zbořit.

Dum spiro, spero.
Dokud dýchám, doufám.

Sursum corda
Vzhůru, srdce (součást křesťanské mše)

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné at jim svítí. (První slova modlitby za zesnulé)

Judicium Dei
Boží soud (ordál)

Quieta non movere
Klidným nehýbat

Matre pulchra, filia pulchrior
Krásná matka, dcera krásnější (Ovidius: Ódy)

Memento mori
Pamatuj na smrt

Testes adfuerunt
Přítomní svědkové

...est Praga antiquitus vocitata...
...od pradávna Praha zvané...

Nihil nocere.
Především neškodit. (Hippokratova první zásada)

Deo volente
Dá-li Bůh.

Hic est meum.
To je moje.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Do Tvých rukou, Pane, odevzdávám ducha svého.

Non obscura nec ima.
Ani bezvýznamný, ani nepatrný. (rodinné heslo skotských finančníků Lawů)

Non licet omnibus adire Corinthum.
Není každému dovoleno jít do Korintu. (Horatius) Korint byl za jeho časů střediskem zábav a radovánek, které si nemohl dovolit zdaleka každý.

Lupus in sermone...
My o vlku... (Plautus)

Varium et mutabile semper femina.
Žena je vždy nestálá a proměnlivá.

Non omnis moriar.
Nezemřu úplně.

Dabit Deus his quoque finem.
Bůh učiní přítrž těmto nesnázím.

Timeo hominem unius libri.
Bojím se člověka jedné knihy. (Varování před fanatiky, kteří berou Bibli, Korán nebo třeba Tóru až příliš doslova)

Nihil aeternum est.
Nic není věčné.

Tempora mutantur et nos mutamur cum illis.
Časy se mění a my se měníme s nimi. (heslo rodu pánů Zárubů z Hustířan z Velkého sálu zámku v Radimi)

Nomina stultorum scribuntur ubique locorum.
Jména hloupých napsaná na každém místě. (Jména hloupých na všech sloupích.)

Annus mirabilis
Rok zázraků

Montes corcontici
Hory krkonošské

Nemo me impune lacessit.
Nikdo mne neurazí beztrestně.

Erare humanum est.
Mýlit se je lidské.

Via aurea
Zlatá stezka (cesta z Pasova přes Prachatice do nitra Čech - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatá_stezka).

A nihilo nihil fit.
Z ničeho vznikne jen nic.

Concordet sermo cum vita.
Mluva nechť je v souladu se životem.

Fide, sed cui, vide.
Důvěřuj, však hleď komu (důvěřuješ).

Igni probatur aurum, virtus miseria.
Ohněm se zkouší zlato, statečnost neštěstím.

Ignorantia iuris nocet, neminem excusat.
Neznalost zákona škodí, nikoho neomlouvá.

Ut ameris, ama!
Abys byl milován, miluj!

Cottidie est deterior posterior dies. (Publilius Syrus)
Den ode dne je horší den, co přichází.

Aliena nobis, nostra plus aliis placent. (Publilius Syrus)
Nám víc se cizí líbí, naše jinému

Montibus Cutnis
Kutná Hora

Mihi non placet!
To se mi nezamlouvá!

Sic finis bibendi et vivendi.
Tak končí pití a život.

Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
Marnost nad marnost, všechno je marnost. (Slova z počátku Knihy Kazatel, jedné z nejkrásnějších knih z Bible.)

Ergo, qui stat, videat, ne cadat.
Proto, kdo stojíš, hleď, abys nepadl. (Osobní motto Mikuláše Dačického z Heslova.)

anno, annis
rok, roky

mense, menses
měsíc, měsíce

dies
dny

horas
hodiny

Aude, vide, tace, si vis esse in pace.
Naslouchej, pozoruj, mlč, chceš-li žíti v míru.

Sic sors omnia verstat.
Tak osud vše převrací.

Lugit Bohemia
Čechy truchlí

Si credere fas est.
Může-li se tomu věřit. (Ze slova credere - věřit - vzniklo slovo kredenc, protože tahle část nábytku se začala zřizovat pro chystání jídla na talíře před očima pánů, aby ti tak mohli věřit, že jídlo není otrávené.)

Sic sors et fata versant.
Tak se mění osudy.

Vidi ipse multoties.
Viděl jsem to sám mnohokrát.

Fata trahunt homines.
Člověk neujde svému osudu.

Luceat per Spiritum sanctum!
Kéž jeji osvítí Duch svatý!

Et probatum est.
A to je vyzkoušeno.

Omnia mea mecum porto.
Všechno své nosím s sebou.